Klezfest.ru
Klezfest St. Petersburg   

 

 

       Klezfest St. Petersburg official site
 

KLEZFEST ST. PETERSBURG V

July 7Ц11, 2001Adrienne Cooper (New York)

Efim Chorny (Kishinev)

Zalmen Mlotek (New York)

Anastasia Georgievskaya
(St. Petersburg)

Chatuna Romanovskaya (Samara)
and Leonid Sonts (Kazan)

Igor Semenduev (Nizhny Novgorod)

Merlin Sheperd (London)

Leonid Sonts (Kazan)

The brass